Àrea d’artesania

IniciQR

Quant a l’artesania, s’ha fet una restitució experimental de dos forns ibèrics de Corral Nou/Hortes de cal Pons a Pontons (Alt Penedès).

Els resultants d’aquestes excavacions i les cuites experimentals han permès aprofundir en els aspectes tècnics del funcionament dels forns terrissers ibèrics.

Aquest sector de l’experimentació està situat al vessant sud de Els Estinclells, ja que es tracta d’estructures que es construeixen aprofitant el desnivell del terreny.

Aquesta rèplica a escala 1:1 pretenia reproduir i registrar la reconstrucció controlada de forns ceràmics d’època ibèrica i la seva posada en funcionament, i així aprofundir en el coneixement de l’elaboració de la ceràmica ibèrica i els seus processos de fabricació.

QR Área de artesanía

Són estructures de combustió de tiratge vertical formades per dues cambres: una inferior de combustió i una altra superior per a la cocció de la ceràmica. La cambra inferior apareix enterrada i així es contribueix a un bon aïllament tèrmic.

Sovint, aquesta cambra excavada, està precedida d’un corredor o praefurnium on es realitza i es controla el foc, per evitar que incideixi massa directament a la cambra superior de combustió.

El control del foc es feia precisament a la zona del corredor o boca d’alimentació i no directament a la cambra de combustió. D’aquesta manera s’aconsegueix distribuir més homogèniament la calor que després es repartirà pels forats de la graella.

La graella actua, de fet, com un segon regulador del foc. Per una banda, atura tot el que no és desitjable que entri al laboratori, romanent a la cambra de combustió. Per una altra banda, esmorteeix els cops del foc i les diferències de temperatura.

Fins ara s’ha fet funcionar en diverses ocasions el de menors dimensions, el forn número 6 d’Hortes de Cal Pons, d’1,90 m de diàmetre màxim. L’altre és la rèplica del número 4, que té 3 m de diàmetre màxim. Amb la realització de dues estructures d’unes dimensions diverses pretenem comparar els diferents comportaments de cada un.

Aquest procés d’experimentació en el CEP el podríem descriure com un procés d’aprenentatge, on partint d’unes dades originals: l’evidència arqueològica (dada arqueològica), es generen hipòtesis interpretatives que, juntament amb dades etnogràfiques, inspiraran l’experiment.

Cada experiment genera altres evidències objectives: dades de l’experimentació, que sotmetrem a un procés de contrastació i correlació amb les dades originàries. A la vegada, fruit d’aquest registre i control de variables es podrà generar un corpus de dades sobre la formació del registre arqueològic i comprensió del funcionament de l’estructura de combustió

Per complir aquest objectiu, donada la complexitat del procés de construcció i comprensió d’aquests tipus d’estructures de combustió, hem optat per un suport de la dada arqueològica amb dades etnogràfiques.

En aquest cas vam teoritzar que seria raonable la utilització de dades de construccions de forns berbers (cultura d’origen preromana), que actualment estan en funcionament al centre del Marroc a la zona d’Er Rachidia.

Cal esmentar que una altra de les línies de recerca que apliquem en el CEP per aprofundir en el coneixement del passat, i com a complement de l’experimentació arqueològica, seria el de l’analogia etnogràfica com a mecanisme per a generar hipòtesis reconstructives.

Entenem que des de l’analogia etnogràfica és possible la creació d’un corpus de dades aprofitables des de l’òptica de l’arqueologia experimental. Així, en aquest projecte d’experimentació amb dues estructures de forns ceràmics des del CEP es pretén potenciar un diàleg controlat entre els dos registres: les dades materials de l’arqueologia i les dades materials de l’etnografia.

Aquestes ajudaran a la generació d’hipòtesis reconstructives i facilitaran la realització de l’experiment, tot registrant les diferents variables.

L’evidència arqueològica en què es basa aquesta experimentació són les dades obtingudes de l’assentament de producció ceràmic ibèric d’Hortes de Cal Pons, al terme municipal de Pontons, a l’Alt Penedès.

Es tracta d’un assentament datat entre finals del segle V aC i principis del IV aC, especialitzat en la producció de ceràmica ibèrica, sobretot grans contenidors (tenalles i àmfores). Durant les cuites experimentals, es monitoritza la graella i la cambra superior amb dos piròmetres.

Assessorat per tècnics de l’empresa SAF de Verdú, se situen els sensors a diferents alçades entre la graella i la part superior del laboratori. Una estació datalogger de control dels termoaparells recollirà informació cada 30 segons, cada minut i cada 5 minuts.

A banda de la temperatura també es registren la pressió atmosfèrica, la humitat relativa, la direcció del vent, els tipus de llenya, la mida, el tiratge i altres detalls d’interès.

Totes les peces que es couen en aquests experiments són rèpliques de les formes ceràmiques ibèriques que van ser recuperades durant el procés d’excavació del poblat ibèric. Aquestes rèpliques les realitzen ceramistes locals de Verdú, el Sr. Enric Orobitg i el Sr. Magí Sambola.

Durant una cocció es va efectuar un petit documental sobre aquesta branca de l’experimentació. Enllaç al documental sobre els forns: De Foc i de Fang Sub ES 220625 (youtube.com)

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura