Barri de cases senzilles

IniciQR

A l’est de la rasa, es troba el darrer barri que conforma el poblat, el barri de cases senzilles (casa 20, 21, 22, 23 i 24).

Aquest barri septentrional està format per cinc cases molt simples, d’una sola estança, de funcionalitat incerta.

L’estat de conservació d’aquestes estructures és molt bo, ja que el terreny pràcticament no s’ha conreat i només es troba afectat per uns quants forats de plantació corresponents a oliveres que van ser arrencades fa poc més de vint anys.

QR Barrio de casas sencillas
La major part d’estructures corresponents a les cases apareixen sota una prima capa de superficial, sota de la qual es documenta un nivell d’enderroc de pedres i tovots i un paviment que són les graves o les argiles naturals retallades per tal d’anivellar el terreny. Aquest darrer barri ocupa un solar d’entre 10 i 12 m2.

Pel que fa a l’ús de l’espai intern d’aquest tipus de casa, cal dir que presenten pocs elements d’agençament intern. La casa 20 conserva poc més que la façana i part del mur mitjaner que comparteix amb la casa 21.

A causa del seu arrasament, no presenta cap agençament intern a comentar. La casa 21, de 13,2 m2, presenta una estructura circular de 70 cm de diàmetre situada al fons de l’àmbit, similar a les pilones de la casa 1 i 3 del mateix poblat.
La casa 22, de 13 m2, disposa d’una única estructura de combustió (llar) situada molt a prop de l’accés del recinte. La casa 23, amb una superfície de 8,5 m2, mostra un seguit de 3 llars de foc disposades en forma de triangle al bell mig de l’àmbit, amb unes dimensions similars. La casa 24, de 6 m2, disposa d’una única estructura interna en forma de fossa situada molt a prop de l’accés de la casa.

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura