Entrada i porta del poblat

IniciQR

L’entrada a la fortalesa es troba a l’angle nord-oest del recinte. Aquí conflueixen els dos trams de muralla i es crea un passadís de 9 metres de llarg i d’entre 2’5 i 2’8 metres d’amplada.

Aquesta entrada que es va fent més estreta respon al que denominaríem una entrada en coll d’ampolla.

Es denomina així perquè va disminuint l’espai forçant que no pugui entrar-hi molta gent de cop. Aquest factor facilita la protecció de la fortalesa en cas d’un atac enemic, ja que força als assaltants a no poder entrar carregant en tropa, sinó ordenadament i com a molt de dos en dos.

QR Entrada y puerta del poblado

A l’extrem occidental del passadís d’entrada s’ubicaria la porta més externa (n’hi podria haver una segona a la part posterior del passadís, a l’alçada final de la casa 10), apareix un muret que sembla correspondre’s amb una estructura de tapiat intencionat, similar a les que apareixen a les portes de molts dels habitatges excavats.

Cal dir que seria versemblant imaginar que en el coronament d’aquest passadís d’accés s’instal·lés un segon pis, fet amb materials peribles, en forma de torre, que reforçaria la defensa d’aquest punt d’entrada a l’assentament.

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura