Barri de cases complexes

IniciQR

Les edificacions documentades presenten plantes rectangulars, quadrades o bé trapezoidals. Es documenten tres tipus de planta amb unes superfícies que oscil·len entre un mínim de 12 m2 i un màxim de 60 m2.

Els habitatges on es pot plantejar un hipotètic pas de ronda corresponen a un tipus de casa de planta trapezoidal i complexa, dividit en 3 o 4 recintes com a mínim i que ocupen un solar d’entre 50 i 60 m2.

Aquesta bateria gran d’edificacions correspon a un barri residencial de cases grans i complexes, a les quals s’accedeix des del carrer principal.

QR Barrio de casas complejas

Les cases d’aquest tipus habitualment tenen indicis de presentar un segon pis com a lloc preferencial de l’habitatge. Aquest grup d’habitatges es presenten tots agrupats al sector oest del poblat, adossant-se al pany principal de muralla i propers a la bassa (cases 1, 2, 3, 4, 5 i 6).

La presència de segons pisos està testimoniada per la constatació de llars de foc caigudes enmig dels enderrocs en moltes d’aquestes cases, així com per la documentació d’arrencaments d’escales (graons i toves) cap a una planta superior i restes de paviments.

Aquests segons pisos queden reforçats sempre, a uns dos metres de la muralla, per forats de pal o murs de subdivisió en tota la bateria de cases del barri oest. Aquesta dada ha fet pensar en la possibilitat d’un pas de ronda superior, atès el reforç constructiu que presenten aquestes cases a prop de la muralla.

D’entre les cases complexes, destaca la casa 1. Aquesta casa la podeu veure reproduïda en la part d’arquitectura del Camp d’Experimentació de la Protohistòria. Aquesta edificació ocupa un espai estratègic i central dins la bateria de cases del barri sud. Respon a l’esquema de les cases trapezoidals i presenta entorn uns 50 m2.
Aquesta casa està distribuïda en quatre estances. La segona planta d’aquesta casa es calcula que tindria entorn uns 22 m2. En aquest recinte ha estat documentat l’únic enterrament infantil de tot el jaciment. Així com ha estat documentada una pica de pedra. La forma i amplitud d’aquesta estança (perfectament rectangular malgrat la caixa trapezoidal del conjunt de l’estructura), la seva buscada centralitat, i la manca d’evidències en un sentit diferent, no ens permeten concebre altres funcions per a aquest àmbit que les pròpiament domèstiques o de residència.

Aquesta estança constaria d’un segon nivell. L’accés a aquesta planta es realitzaria a través del primer àmbit, mitjançant una estructura de toves de planta rectangular. Aquest segon pis tindria una llar de foc central, documentada a partir de la troballa d’una concentració important d’argila rubefactada amb presència de preparació ceràmica enmig de l’enderroc de les parets del recinte.
Les altres cases complexes presenten unes distribucions similars i tot seguit s’esmentaran alguns trets curiosos sobre aquestes.

De la casa 2, volem destacar que totes les portes de la casa es van trobar tapiades, tant la de la façana com les de les subdivisions internes. Aquest fet de bloquejar les portes també el podem observar en diverses cases rurals de l’actualitat i s’interpreta com a una intencionalitat d’evitar que la casa sigui ocupada.

S’ha de destacar que aquest edifici tenia pocs elements mobles en el seu interior, amb el que s’ha interpretat que es va tractar d’un abandó intencionat amb una clara intenció de mantenir-la i poder-hi retornar.

A part de la casa 1, hi ha més habitatges que denoten l’existència d’una segona planta en aquestes cases complexes. Per exemple, la casa tres presenta un possible arrencament d’escala per pujar al segon pis i en la casa 6 es va trobar, durant el procés d’excavació, una possible llar de foc caiguda en l’enderroc de la segona planta.

Tots els punts d'interès:

Área de foso y muralla

1. Àrea de fossat i muralla

Entrada y puerta del poblado

2. Entrada i porta del poblat

Calle circular y balsa

3. Carrer circular i bassa

Barrio de casas complejas

4. Barri de cases complexes

Barrio de casas simples

5. Barri de cases simples

Taller de prensado

6. Taller de premsat

Área libre de edificaciones. Silos y cubetas

7. Àrea lliure edificacions. Sitges i cubetes

Barrio de casas sencillas

8. Barri de cases senzilles

El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

9. El Camp d’Experimentació de la Protohistòria

Área de agricultura

10. Àrea d’agricultura

Área de artesanía

11. Àrea d’artesania

Área de arquitectura

12. Àrea d’arquitectura